Silsoft Oyun’a Hoşgeldiniz…

Bizi Takip Edin:

SilSoft Oyun Yeni Nesil Oyunlar

Image Alt

Aydınlatma Metni

SİLSOFT OYUN YAZILIM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ AYDINLATMA METNİ

SİLSOFT OYUN YAZILIM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ (Şirket) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

a. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak “Orta Mah. Topkapı Maltepe Cad. Silkar Holding Blok No: 6 Bayrampaşa/İstanbul” adresinde mukim SİLSOFT OYUN YAZILIM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgi; www.silsoftoyun.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmıştır.

c. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli alışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin beğenilerine göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, Banka, Sayıştay, Maliye Bakanlığı, SGK’ya ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.silsoftoyun.com internet adresinde belirtilen ama çarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

d. Üçüncü Taraf Siteleri ve Hizmetleri

Bu Aydınlatma Metni; Gizlilik ve güvenlik, verilerin toplanması, işlenmesi, kullanımı, depolanması ve ifşasına yönelik ilke ve uygulamalar da dahil olmak üzere üçüncü tarafların ya da SİLSOFT OYUN YAZILIM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ  adına faaliyet göstermeyen diğer kuruluşların ilkelerini ve uygulamalarını kapsamamakta olup, söz konusu ilke ve uygulamalardan SİLSOFT OYUN YAZILIM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ  sorumlu değildir. 

Bu taraflara aşağıdakiler dahildir: (a) SİLSOFT OYUN YAZILIM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ  Hizmetlerinin (Oyun ve uygulamalar) bağlandığı bir site ya da hizmet sunan herhangi bir üçüncü taraf (bir bağlantının SİLSOFT OYUN YAZILIM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ Hizmetlerine dahil edilmesi, bağlantı verilen sitenin ya da hizmetin tarafımızca ya da bağlı kuruluşlarımızca önerildiği anlamına gelmemektedir) ya da (b) tüm uygulama geliştiriciler, uygulama sağlayıcılar, işletim sistemi sağlayıcılar, cihaz üreticileri ( Apple https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/, Google https://policies.google.com/privacy, Unity3d https://unity3d.com/legal/privacy-policy vs. gibi) – SİLSOFT OYUN YAZILIM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ  Hizmetleri, Oyun ve Uygulamaları ya da kurumsal Sosyal Medya Sayfalarımız, Web Sitemiz aracılığıyla veya bunlarla bağlantılı olarak diğer kuruluşlara ifşa ettiğiniz her türlü kişisel bilgileriniz dahil.

e. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından internet sitesi, mobil uygulamalar ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen teknik ve süre sel yöntemlerle, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı veya elektronik olarak; bu kanalları kullanarak sizlere ticari hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, Şirketimizden;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6698 sayılı KVK K.nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede şirketimize 6698 sayılı KVK K.nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak i in kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı KVK K.nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.silsoftoyun.com adresinde yer alan veya şirket merkezimize gelerek alabileceğiniz başvuru formunu kullanarak “Orta Mah. Topkapı Maltepe Cad. Silkar Holding Blok No: 6 Bayrampaşa/İstanbul.” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@silsoftoyun.com adresine iletebilirsiniz.

“BAŞVURU FORMU LİNKİ”